Kiểm định đồng hồ

* Kiểm định ban đầu:

– Các đồng hồ trước khi đưa vào lắp đặt được kiểm định ban đầu bởi tổ chức kiểm định có khả năng thực hiện, sau kiểm định đồng hồ đạt tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, kẹp chì, cấp giấy chứng nhận kiểm định, mới được đưa vào sử dụng.

Trình tự các bước kiểm định đồng hồ định kỳ, bất thường theo yêu cầu:

 Bước 1: Yêu cầu kiểm định.

 – Đối tượng kiểm định định kỳ:

          + Những đồng hồ khách hàng đến kỳ kiểm định (định kỳ 60 tháng /lần đối với đồng hồ cơ; 36 tháng/lần đối với đồng hồ điện tử), theo thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ khoa học Công nghệ.

          + Đơn vị quản lý trực tiếp sẽ thông báo thời gian tháo đồng hồ khách hàng kiểm định, đơn vị quản lý lập biên bản tháo lắp đồng hồ cùng với khách hàng:

– Đối tượng kiểm định bất thường, theo yêu cầu:

          + Xuất phát từ yêu cầu kiểm định đồng hồ của khách hàng, cơ quan quản lý, đơn vị cấp nước (bằng văn bản đề nghị cho từng trường hợp cụ thể).

          + Đơn vị quản lý trực tiếp thống nhất thời gian, địa điểm với khách hàng,   lập biên bản tháo lắp đồng hồ với khách hàng.

– Mang đồng hồ đi kiểm định:

          + Đơn vị thực hiện việc mang đồng hồ đi kiểm định định kỳ tại các điểm kiểm định và lắp lại đồng hồ sau kiểm định (trừ đồng hồ khối cơ quan, dịch vụ bao gồm cả đồng hồ khách hàng hộ nhân dân kinh doanh dịch vụ, Công ty đầu tư và khách hàng đầu tư, đồng hồ bảo hành).

+ Các trường hợp đồng hồ kiểm định bất thường, theo yêu cầu, có dấu hiệu  (đứt chì, sản lượng tăng giảm đột biến, ĐH sự cố, ĐH có dấu hiệu vi phạm, không đúng mã số, cháy mặt, bục, vỡ…) lập biên bản, giao ĐH khách hàng mang đi kiểm định.

 Bước 2: Kiểm định đồng hồ.

 – Thực hiện  kiểm định đồng hồ theo quy trình: ĐLVN 17:2009 do Tổng cục TCĐL chất lượng Việt Nam ban hành.

– Cỡ đồng hồ ngoài khả năng kiểm định được kiểm định bởi Tổ chức kiểm định có khả năng thực hiện.

Bước 3: Xử lý kết quả kiểm định.

  1. Đồng hồ sau kiểm định đạt tiêu chuẩn.

– Kiểm định viên kẹp chì đồng hồ chuyển đồng hồ cho công nhân lắp lại, chuyển giấy chứng nhận kiểm định cho đơn vị, khách hàng lưu.

  1. Đồng hồ sau kiểm định không đạt chuẩn.

 – Đồng hồ không được sử dụng vào đo đếm nước, được thay đồng hồ khác.
 – Các vi phạm đồng hồ: Được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Fanpage Quawaco

Bài viết khác