Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh năm 2023